Player Loading...

ชื่อ-นามสกุล : คณิตกุล เนตรบุตร
ชื่อเล่น : แพรว
เกิด : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2527
ส่วนสูง : 158 cm.
น้ำหนัก : 40 kg.
การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รางวัลที่ได้รับ

  • เยาวชนดีเด่นปี 1998 และ 2000
  • นักร้องดีเด่นเพื่อเยาวชนปี 1999
  • Thailand Puzzle Championship
  • Thailand Milo Championship(ว่ายน้ำ)

Up | Down | Top | Bottom