Player Loading...

 

 

ชื่อ                                จิรากร  สมพิทักษ์ (เอ๊ะ)
 
อาชีพ                            ร้องไกด์
 
วัน/เดือน/ปีเกิด               9/08/2520
 
อายุ                              34ปี
 
น้ำหนัก                          57 กิโลกรัม
 
ส่วนสูง                          167  ซม.
 
ความสามารถพิเศษ        ร้องเพลง  ถ่ายรูป    กีฬา  Extreme
 
ผลงานที่ผ่านมา             เล่นมิวสิควิดีโอเพลง ‘คนไม่รู้จักพอ’ -แหนม รณเดช , ร้องไกด์เพลง   ‘หน้าไม่อาย’  - แหนม รณเดช  , ‘เพียงพอ’–POTATO  , 1 ใน Project Love Pill เจ้าของเพลง ‘ไม่มีตรงกลาง’ และ ‘จากนี้ไปจนนิรันดร์’ 

Up | Down | Top | Bottom