ส่งต่อให้เพื่อน

ชื่อจริง : เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ (เจมส์)
วันเกิด : 9 มีนาคม 2521
ครอบครัว : ครอบครัวเจมส์ เป็นชาวนครศรีธรรมราช
อาชีพ : ค้าขาย
การศึกษา : สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (สากล) ระดับปริญญาโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์(การเมือง)

 


Up | Down | Top | Bottom