Player Loading...
ปี 2557  เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับวง PARATA อีกครั้ง เมื่อมีการเซ็นต์สัญญากับบริษัท GMM.GRAMMY และมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกในวงใหม่ทั้งหมด  ประกอบไปด้วย ตูน - ณัฐภาสรณ์ จันทร์ส่อง (กีตาร์),  วุฒิ - วรวุฒิ  เคลื่อนวงษ์ (เบส) และ ตี๋ - ณัฐพล  โกลละสุต (กลอง)  ซึ่งทั้ง 3 ล้วนเป็นรุ่นน้องของ อาลีฟ ที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอกดนตรีสากล

Up | Down | Top | Bottom