Trouble Is A Friend
Lenka
อัลบัม Lenka  
แปลเพลง Trouble Is A Friend


ในภาษาอังกฤษ เราเรียกการหาเรื่องว่า looking for trouble เช่น Are you looking for trouble? (คุณหาเรื่องหรือเปล่า?) เพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับคน ๆ หนึ่งซึ่งไม่ว่าจะทำอะไร ก็มักจะมีปัญหาตามมาตลอด เหมือนคำคมภาษาอังกฤษที่ว่า Trouble will find you. ปัญหาจะต้องตามมาหาคุณตลอดเวลา นักร้อง Lenka (สาวสวยจากออสเตรเลีย) ร้องว่า ชีวิตเธอเต็มไปด้วยปัญหา จนพูดว่า Trouble is a friend of mine. หรือ ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเธอกลายเป็นเพื่อนสนิทไปแล้ว เพราะคุ้นเคยจนชินแล้ว แต่สังเกตไหมครับว่า มีท่อนหนึ่งที่เธอร้องว่า Trouble นั้นเป็นทั้ง friend and foe ? หมายถึง เป็นเพื่อน แต่ก็เป็นศัตรูในเวลาเดียวกัน Lenka เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จจากเพลงที่มีชื่อว่า The Show นี่คือเพลงที่ 2 ของเธอที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในเมืองไทย

Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh
ตัวปัญหา เขาจะหาคุณจนเจอ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ใด
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
ไม่สำคัญว่าคุณจะรวดเร็วแค่ไหน ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่องช้าเพียงใด
The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh
ตรงใจกลางของพายุ หรือเสียงร้องโหยหวนในยามเช้า
You're fine for a while but you start to lose control...
คุณจะสบายดีช่วงหนึ่งแต่แล้วคุณจะเริ่มสูญเสียการควบคุม...

He's there in the dark
เขาอยู่ที่นั่นในความมืด
He's there in my heart
เขาอยู่ตรงนั้นในหัวใจฉัน
He waits in the wings
เขาหลบซ่อนอยู่ไม่ให้ใครเห็น
He's gotta play a part
เขาจำต้องมีบทบาท
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
ปัญหาคือเพื่อน ใช่ ปัญหาคือเพื่อนของฉัน

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
ปัญหาคือเพื่อน แต่ปัญหาก็คือศัตรู
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
และไม่ว่าฉันจะป้อนอะไรให้กับเขา ดูเหมือนเขาจะเติบโตได้ตลอดเวลา
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
เขามองเห็นในสิ่งที่ฉันมองเห็น และเขารับรู้ในสิ่งที่ฉันรับรู้
So don't forget as you ease on down the road...
ดังนั้นจงอย่าลืมเวลาที่เธอวางใจในเวลาข้างหน้า

He's there in the dark
เขาอยู่ที่นั่นในความมืด
He's there in my heart
เขาอยู่ตรงนั้นในหัวใจฉัน
He waits in the wings
เขาหลบซ่อนอยู่ไม่ให้ใครเห็น
He's gotta play a part
เขาจำต้องมีบทบาท
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
ปัญหาคือเพื่อน ใช่ ปัญหาคือเพื่อนของฉัน

So don't be alarmed if he takes you by the arm
ดังนั้น จงอย่าตื่นตระหนก หากเขาไล่จับเธอทัน
I won't let him win but I'm a sucker for his charm
ฉันจะไม่ยอมให้เขาชนะ แต่ฉันต้านเสน่ห์ของเขาไม่ไว้
Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine
ปัญหาคือเพื่อน ใช่ ปัญหาคือเพื่อนของฉัน

How I hate the way he makes me feel
ฉันเกลียดสิ่งที่เขาทำให้ฉันรู้สึกจริงๆ
And how I try to make him leave,
และเกลียดวิธีที่ฉันพยามยามทำให้เขาจากไป
I try, oh oh I try.....
ฉันพยายาม โอ้ ฉันพยายามแล้ว

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: