Download เพลงนี้
กด *424243351146760 แล้วโทรออก (Full Song)

เนื้อเพลง ชีวิตนี้สั้นจะตาย

รู้ว่าดีก็ทำเลย หากมันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ทำให้ไว
เกิดมาครั้งเดียวอยู่ให้คุ้มอย่างไร
ชีวิตนี้สั้นจะตาย

เวลาก็เดินไปไม่รั้งรอ
วันเดือนและปีมันยิ่งล่วงเลย
ใครมัวแต่ลีลาไม่รุกต่อ
ระวังไม่ทันกินนะเพื่อนเอย

คนเราไม่มีโอกาสที่สองกันได้บ่อย
ลอยมาเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปแล้ว
คนเราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวกันอีกครั้งอย่างที่หวัง

รู้ว่าดีก็ทำเลย หากมันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ไม่ต้องรอ
ก็ชีวิตไม่ยืนไม่ยาวสักเท่าไร

รู้ว่าดีก็ทำเลยหาก มันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ทำให้ไว
เกิดมาครั้งเดียวอยู่ให้คุ้มอย่างไร
ชีวิตนี้สั้นจะตาย

โครงการอะไรมีกี่แผนการ
ดำเนินอะไรไปแล้วบ้างเอ่ย
จะทำอะไรเพื่อคนคุ้นเคย
ควรทำอย่ารอเลยเดี๋ยวไม่ทัน

คนเราไม่มีโอกาสที่สองกันได้บ่อย
ลอยมาเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปแล้ว
คนเราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวกันอีกครั้งอย่างที่หวัง

รู้ว่าดีก็ทำเลย หากมันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ไม่ต้องรอ
ก็ชีวิตไม่ยืนไม่ยาวสักเท่าไร

รู้ว่าดีก็ทำเลยหาก มันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ทำให้ไว
เกิดมาครั้งเดียวอยู่ให้คุ้มอย่างไร
ชีวิตนี้สั้นจะตาย

รู้ว่าดีก็ทำเลย หากมันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ไม่ต้องรอ
ก็ชีวิตไม่ยืนไม่ยาวสักเท่าไร

รู้ว่าดีก็ทำเลยหาก มันดีก็เอาเลย
รู้ว่าทำแล้วได้ดี ก็ทำให้ไว
เกิดมาครั้งเดียวอยู่ให้คุ้มอย่างไร
ชีวิตนี้สั้นจะตาย

ชีวิตนี้สั้นจะตาย...

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: