Safe And Sound
CAPITAL CITIES
 
Download เพลงนี้
ไม่มี Download เพลงนี้

เนื้อเพลง Safe And Sound

I could lift you up
I could show you what you want to see
And take you where you want to be

ฉันจะทำให้เธอลอยขึ้นไป
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นในสิ่งที่เธออยากจะเห็น
และพาเธอไปในที่ที่เธออยากจะไป

You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we'll be safe and sound
We'll safe and sound

เธอคือโชคของฉัน
ถึงแม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
ฉันรู้ว่าเราจะต้องปลอดภัย
เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะ

I could fill your cup
You know my river won't evaporate
This world we still appreciate

ฉันจะเติมแก้วเธอให้เต็ม
เธอก็รู้ว่าแม่น้ำของฉันกำลังค่อยๆระเหยไป
โลกนี้ที่เรายังคงชื่นชม

You could be my luck
Even in a hurricane of frowns
I know that we'll be safe and sound (safe and sound)
We'll safe and sound (safe and sound)
We'll safe and sound (underground)
We'll safe and sound (safe and sound)

เธอคือโชคของฉัน
ถึงแม้จะอยู่ในเฮอร์ริเคนแห่งความโศกเศร้า
ฉันรู้ว่าเราจะต้องปลอดภัย
เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะ
ต้องปลอดภัย (อยู่ใต้ดิน)
ปลอดภัย

I could show you love
In a tidal wave of mystery
You'll still be standing next to me

ฉันจะแสดงความรักให้เธอเห็น
ในคลื่นน้ำแห่งความพิศวง
เธอจะยังคงยืนเคียงข้างฉัน

You could be my luck
Even if we're six feet underground
I know that we'll be safe and sound
We'll safe and sound

เธอคือโชคของฉัน
ถึงแม้เราจะถูกฝังไปใต้ดินแล้วก็ตาม
ฉันรู้ว่าเราจะต้องปลอดภัย
เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะ

(Safe and sound)
(Safe and sound)
(Underground)
(Safe and sound)

(ปลอดภัย)
(อยู่ใต้ดิน)

I could lift you up
I could show you what you want to see
And take you where you want to be

ฉันจะทำให้เธอลอยขึ้นไป
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นในสิ่งที่เธออยากจะเห็น
และพาเธอไปในที่ที่เธออยากจะไป

You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we'll be safe and sound

เธอคือโชคของฉัน
ถึงแม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
ฉันรู้ว่าเราจะต้องปลอดภัย

I could lift you up
I could show you what you want to see
And take you where you want to be

ฉันจะทำให้เธอลอยขึ้นไป
ฉันจะแสดงให้เธอเห็นในสิ่งที่เธออยากจะเห็น
และพาเธอไปในที่ที่เธออยากจะไป

You could be my luck
Even if the sky is falling down
I know that we'll be safe and sound
We'll safe and sound
We'll safe and sound
We'll safe and sound
We'll safe and sound (safe and sound)
We'll safe and sound (safe and sound)
We'll safe and sound (underground)
We'll safe and sound (safe and sound) we'll safe and sound

เธอคือโชคของฉัน
ถึงแม้ท้องฟ้าจะถล่มทลาย
ฉันรู้ว่าเราจะต้องปลอดภัย
เราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะ

cr.AelitaX Translate (http://www.aelitaxtranslate.com/2013/06/capital-cities-safe-and-sound.html)

Up | Down | Top | Bottom

ส่งต่อให้เพื่อน

Tags: